Türkçü Dergi Kavgamız

Türkçülük, bilindiği gibi Türk milliyetçiliğinin adıdır. Türkçülüğü besleyen iki kaynak mevcuttur, bunlar Turancılık ve Irkçılıktır. kaynak mevcuttur, bunlar Turancılık ve Irkçılıktır.

Turancılık, başka milletlerin esareti altında bulunan Türklerin esaret zincirini kırmayı; farklı devlet adları altında bulunan bütün Türkleri bir bayrak, bir devlet altında buluşturmayı; Toplumun tamamının huzur ve refahını sağlama ülküsüdür.

Irkçılık, Türk devletini ve milletini yönetecek kişilerin Türk olması gerekliliğini savunur. Başka milletlere karşı bir düşmanlığı değil; Türk milletine olan bağlılığı, sevgiyi ve birlikteliği savunma ülküsüdür.

Türkçülük, Türk Milletinin varoluşundan başlayarak günümüze kadar yüzlerce yıldır, bilinçaltında yaşattığı bir ülküdür. Osmanlı Devletinde meydana gelen azınlık hareketleri, devletin yönetim kademesinde yaşanan çalkantılar neticesiyle dönemin aydınları tarafından önce edebi yönde filizlenen daha sonra siyâsi ve fikri sahalarda vücut bulmuştur. Türkçülük hareketi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini oluşturmuş ve Türk Devleti milliyetçilik esaslarıyla kurulmuştur. Bu dönemdeki önemli Türkçülerden bâzıları Ziya Gökalp, Rızâ Nûr ve Yusuf Akçura’dır.

Atatürk’ün inkılâpları tamamlayamadan gelen vefâtı, yerine geçen yöneticilerin becereksizliği veya kötü niyetleri doğrultusunda devlet yönetimi kuruluş felsefesinden apayrı bir çizgiye geçmiştir. Devlet kadrolarında, komünist ve sosyalist kadrolaşmalar filizlenmeye başlamış bunun farkına varan Nihâl Atsız’ın, Başbakan’a yazdığı açık mektuplarla devlet yönetimine yaptığı uyarılar sonucunda oluşan kamuoyu, 1944 Irkçılık-Turancılık dâvâsını doğurmuştur. Bu dâvâ sırasında dönemin Türkçüleri çeşitli işkencelere uğramış, cezaevlerinde tutulmuştur. Ancak hepsi beraat ederek, yönetimdekilerin korkunç iftirâ ve ithamlarını çürütmüşlerdir.

Türkçülük hâreketi dönem dönem çeşitli sivil toplum kuruluşları ve dergiler altında faaliyet göstermiştir. Türkçülük, 1975′te Nihâl Atsız’ın ölümüyle büyük bir kayıba uğramıştır. 1976 yılında Faruk Çil tarafından Turan dergisi yayımlanmaya başlamıştır. Dergi de dönemin tanınmış isimlerinden Enver Yakuboğlu, Hasan Oraltay, Adalet Ergenekon (Çil), Halûk Çay gibi tanınmış Türkçülerin yazıları yayımlanmıştır. Dergi olanaksızlıklar nedeniyle, belirsiz aralıklarla 1980 yılına kadar yayın hayatını sürdürmüştür. Turan Dergisinin yayın hayatına son vermesiyle Türkçü düşünce yaklaşık 8 yıl sürecek bir fetret dönemi yaşar, bu fetret dönemi 1988 yılında Yeni Orkun dergisinin çıkmasıyla sona ermiştir. Türkçülük düşüncesi tekrar faal duruma gelmiştir. Ancak Fethi Tevetoğlu’nun vefâtı ve derginin kapanışıyla faaliyetler sona ermiştir. 1998 yılında Altan Deliorman, Refet Körüklü, Erk Yurtsever, Yakan Cumalıoğlu gibi tanınmış Türkçülerin girişimiyle çıkmaya başlayan Orkun Dergisi Türkçülük hareketini 21. YY başlarında tekrar faal duruma getirmiştir. Orkun Dergisinin 2006 yılında basılı yayına, 2012 yılında da dijital yayına son vermesiyle oluşan Türkçü Dergi açığı dönem dönem çıkarılan Türkçü dergilerle giderilmeye çalışılmışsa da tam anlamıyla bu boşluğu dolduramamıştır.

Kavgamız, 2014 yılında Türkçü Dergi geleneğini devam ettirmek, geçmişle geleceği buluşturmak amacıyla yayımlanmaya başlamıştır. İki ayda bir yayımlanan Kavgamız Dergisi, genç yazarların ve aksakal Türkçülerin yazılarına yer verdiği gibi, Tanrıdağına göçmüş Türkçülerin de yazılarına yer vermektedir.

Derginin yayımlanmasından sonra takipçilerimiz tarafından gelen e-postalar ve telefonların da etkisiyle Ocak 2015 târihinde dergimiz etrafında toplanan Türkçüler tarafından Oğuzeli Turan Derneği kurulmuştur. Derneğin, dergimizle resmî bir bağı olmamasına rağmen bir gönül bağıyla birlikteliği mevcuttur.

Dergimizin başlıca yazarları Erk YurtseverSerkan AkgözKutlu Altay KocaovaProf. Dr. Acar Sevim ve Yarımoğlu‘dur. Her sayıda konuk yazarlarımızın da yazıları okuyucularla buluşmaktadır. Yayımlanan yazılar Türklük, Türkçülük, târihi ve edebî konuları ele almaktadır. Siyâsi yazılara ve konulara yer vermemektedir.

Hemen hemen, her sayıda tanınmış bir Türkçüyle yapılan söyleşilere yer verilmektedir. Bu söyleşilerde, Türkçüler tarafından merâk edilen soruların yanıtları aranmaktadır.

Kavgamız, geçmişle geleceği buluşturan; tam anlamıyla Türkçü Dergi geleneği devâm ettiren bir dergidir. Onun uzun ömürlü olması için bütün Türkçüler’e, okumak, dağıtmak ve yazmak gibi görevler düşmektedir.

Türkçü Dergi