Ana Sayfa 1998-2012 Unutulan Doğu Türkistan

Unutulan Doğu Türkistan

Asya’nın kalbi, Türklüğün ana yurdu Doğu Türkistan, jeopolitik ve jeostratejik konumu, coğrafyası, tarihi ve etnik yapısıyla Türk dünyasının göz ardı edilemez ve ayrılmaz bir parçasıdır. Tarihi boyunca Doğu Türkistan; İç ve Orta Asya’da kurulmuş Türk imparatorluk ve hanlıklarının merkezlerini veya asıl unsurlarını teşkil eden feodal bir krallık olarak var olmuştur. Hun İmparatorluğu, Göktürk İmparatorluğu, Uygurlar, Karahanlılar bu devletlerden bazılarıdır. Doğu Türkistan bir medeniyetler beşiğidir.

- Reklam -

Doğu Türkistan’ın bağımsızlığı ilk olarak 1759 yılındaki Mançur istilâsıyla sona ermiş ve asırlarca sürecek olan esaret dönemi başlamıştır. Bu işgal Mançur sülâlesinin Doğu Türkistan’da gerçekleştirdiği iki işgalden ilkidir. Çinlilere tâbi olarak yaşayan Mançur sülalesi, 1644 yılında Çin İmparatorluğu’nu ele geçirmiş ve ilerleyen yıllarda Doğu Türkistan’da görülmedik zulümlere girişmişdir. Baskı öylesine korkunç boyutlara ulaşmıştır ki, Doğu Türkistan’ın tarihî ve coğrafî adı önce 1876’da değiştirilmiş, daha sonra ikinci Mançur istilâsının ardından 1884’te “Yeni toprak” anlamına gelen “Sincang” olarak belirlenmiştir. Mançur sülalesinin idareyi ele geçirdiği yıllardan itibaren baskı altında kalan Doğu Türkistan, 1949 yılında Çin’de değişen rejim sonrası var olan durumundan daha da kötüye gitmiş, 13 Ekim 1949’da başlayan Çin istilâsı, Doğu Türkistan için arkası kesilmeyen zulüm ve işkencelerin başlangıcı olmuştur. 1949 yılındaki komünist Çin işgalinden sonra 1995 yılına gelindiğinde ise “Sincang Uygur Otonom Bölgesi” adıyla günümüzdeki idarî statüsü kazandırılmıştır.

Çin, 20. yüzyıla, Almanya, Rusya, Japonya ve İngiltere gibi devletlerin baskıları altında ezilmiş, paramparça olmuş bir imparatorluğun kalıntıları arasında girmiştir. İmparatorl k yıkıldıktan sonra uzun bir süre merkezî otoriteden uzak yaşayan Çin, ancak 1949 yılında iktidara gelen komünist rejimle beraber güçlü bir merkezî otoriteye kavuşmuştur. Çin halkı için tek tip yaşam biçimi öngören Çin Komünist Partisi, baskıcı bir rejim uygulamış ve iktidarını güçlendirmiştir. Bu güçlü otorite ve komünist anlayışa hâkim olan felsefe, beraberinde soy kırımı ve zulümleri getirmiştir. Söz konusu komünist anlayış kendi insanlarına baskı yapmakla kalmamış etnik gruplara da acımasız bir soy kırım politikası gütmüştür. Çin’in insanlık dışı davranışlarından en fazla nasibini alan ise Türkler olmuştur. Doğu Türkistan’da devam eden Çin işgali esnasında Doğu Türkistan halkının dinî ve millî kimliği üzerinde kısıtlamalar yapılmış, halkı eritmek ve azınlık durumuna düşürmek için bölgeye mahkûm ve askerlerden oluşan milyonlarca Çinli göçmen yerleştirilmiştir. Eğitim ve çalışma alanları ile sağlık hizmetlerinde adaletsiz ve eşitsiz politikalar güdülmüştür. Camiler ve diğer kültürel yapıların çoğu yıkılmış, kapatılmış ya da ahır ve bar olarak yeniden düzenlenmiştir. Çin devleti tüm katliamlarının yanı sıra Türklere karşı açık bir asimilasyon politikası uygulamaktadır. Doğan çocukların kimlikleriyle dahi oynanmış, insanlık dışı yöntemlerle nüfusun çoğalması engellenmiştir. Özellikle Doğu Türkistan’ın son 54 yılı komünist Çin işgalinde her anıyla, azap, ızdırap, korku ve manevî yıkımla geçmiştir ve ne yazık ki geçmektedir. Eşine az rastlanan bu vahşetinin üzücü olan diğer bir tarafı da dünya kamuoyu tarafından dikkate alınmamasıdır. Bu mesele, ne yazık ki Çin’in bir iç meselesi olarak görülmektedir

Doğu Türkistan Çin istilâsına maruz kaldığı devirlerde, dünya sömürgeler tarihinde hiçbir tutsak milletin maruz kalmadığı derecede ağır zulüm ve işkencelerle karşı karşıya kaldı. Fakat bu istilâ devirlerinin hiçbirisi bugünkü Kızıl Çin esareti kadar vahim olmamıştır. Kızıl Çin hâlen Doğu Türkistan’da uyguladığı soy kırım ve insanlık dışı yönetimine devam etmekte, Türkleri Çinlileştirmek veya tarihten silmek amacını taşımaktadır. Tüm dünyanın seyirci olduğu bu sahneye Pekin’de demokrasi yanlısı öğrencilere tanklarla saldırmaktan çekinmeyen Çin yönetimi her gün yeni bir dram eklemektedir. Doğu Türkistan Türkleri bu işgale sessiz kalıp yok olmak yerine Türk’e yakışır biçimde kahramanca mücadele vermektedirler. Doğu Türkistan’da bugüne kadar istilâlara karşı 200’den fazla silâhlı ayaklanma olmuş ve bu direnişleri bastırmak amacıyla Çin tarafından milyonlarca Müslüman Türk katledilmiştir. Bu direnişler Türklere kısa süreli de olsa üç defa özgürlüğü tattırmıştır.

Doğu Türkistan’a yapılan zulümlerin temel nedeni, Çin devletine hâkim olan komünist anlayış ve felsefedir. Bu zulmün ortadan kalkması ancak insanî ahlâk anlayışının Çin tarafından kabul edilmesi ve hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır. Bugün dünyada insan hakları ve uluslararası hukuk kurallarına uymanın gerekliliği kabul edilmişken, dünya siyasetinde etkin rol oynayan gelişmiş devletler ne yazık ki bu ilkeleri çıkarları doğrultusunda kullanmaktadırlar. Kimi zaman hukuk ve ahlâk kurallarının güçlü uygulayıcısı olurken kimi zaman gerçekleri görmezden gelerek kayıtsız kalmayı tercih etmektedirler. Yaşanan bu ikilemin tek sebebi devletler arasındaki güç ve çıkar savaşıdır. Yani çıkarlar söz konusu olduğunda insan hakları bir kenara itilmektedir. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden birini Doğu Türkistan gerçeğinde görüyoruz. Bu durumdan dolayı bölgeyle ilgili olarak, uluslararası kamuoyunu ve çıkar odaklarını derinden etkileyecek bir olay vuku bulmadıkça maalesef bu problem gündeme gelmeyecektir.

Yıllardır süregelen bu kör düğümün çözümü ne insan hakları savunucusu (!) batılı ülkelerde, ne de Çin yönetimindedir. Sorunun çözümü Türk illerinin önderi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ndedir. Orada zulüm gören kardeşlerimize sahip çıkmak her Türkün, her Müslüman’ın aslî görevidir.

VATAN BİZNİNGDİR

- Reklam -

Uluğ vatan, arığ toprak,

aziz Türkistan

Tarihidur ajun içre

mukaddes destan

Medeniyet esasını burun

- Reklam -

taratkan

Türkistannı tenri bizge

möngü yaratkan

Ta ezeldin ebedgeçe vatan

biznindir

* * *

Yaşap keldük mınlerce biz bu

toprakda

Can berdük biz şan aldık biz

bu toprakda

Yaratılduk hem kömüktük

toprakta

Ta kıyamet yaşaymiz biz işbu

toprakta

Vatan biznin, vatan biznin,

vatan biznindur

* * *

Kelip konğan kişilerni

sanaymız milhman

Ötüp ketken kafileni ataymız

karvan

Basıp kirgen küçni deymiz

haksız alaman

Öy igesi bolalmaslar yahşı ya

yaman

Kelğen keter biz kalurmız

vatan biznin

* * *

Karğa, Kuzğun bağ şahika

kelip konsemu

Sağızkanlar kekekleban uçup

yürsemu

İt, müşükler sunğuçlerdin

ötüp kirsemu

Bulbul ana hayran bolup

karap kalsemu

Bağ bulbulnun, vatan biznin,

vatan biznindur

Mehmet Emin Buğra

KAYNAKLAR

ALPTEKİN, İsa, Yusuf, Doğu Türkistan Davası ,Seha Yayınları, İstanbul, 1992

ALPTEKİN, İsa, Yusuf, Unutulan Vatan, Seha Yayınları, İstanbul, 1992

BERKİN, M. Rıza, Doğu Türkistan Gerçeği, Yeni Türkiye, Ankara,1997, Sayı 16

BUĞRA, Mehmet, Emin, Doğu Türkistan’ın Dünü ve Bugünü, Tercüme:Mehmet Cantürk, Kayseri, 1995

 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -