Ana Sayfa 1998-2012 Türk Kültürünün Ana Hatları

Türk Kültürünün Ana Hatları

KİTAPLAR

- Reklam -

Gülsüm AK

Türk Kültürünün Ana Hatları

Genel Türk tarihi alanının değerli araştırmacısı, DTCF’nin öğretim üyelerinden Prof.Dr. Saadettin Gömeç’in son eseri “Türk Kültürünün Ana Hatları” adı ile yayımlandı. Kök Türk ve Uygur dönemlerine ait kitapları daha önceki yıllarda yazmış olan Prof.Dr. Gömeç’in bu çalışması, tarihimiz ve kültürümüz bakımından son derece önemli konuları içine alıyor.

Türk Kültürünün Ana Hatları 12 bölümden oluşuyor. Giriş’ten sonra Türk adı, Türk yurdu, Türk dili, Sosyal yapı konuları ele alınıyor. Türklerde siyasî hâkimiyet ve idarî yapının hususiyetleri, eski Türklerde ordu, iktisadî ve so syal hayat bölümlerinden sonra Kök Tengri dini inceleniyor. Daha sonra Türk tarihinin kaynaklarının tanıtılmasına geçiliyor. Bu kaynaklar kitabeler, Çin kaynakları, seyahat notları ile Kutadgu Bilig ve Divanü Lügati’ t-Türk olarak belirtiliyor. 10. bölüm Türk destanlarına ayrılmış. Kitabın asıl ağırlığı da bu bölümde. Bütün Türk destanları bir sıra içinde ele alınarak üzerinde durulmuş. Daha sonra ise “Türk Tarihine Bakışımız” ve “Tarihî Türk Devletleri” konularıyla kitap tamamlanıyor. Eserin sonunda geniş bir kaynakça verilmiş ve dizin ilâve edilmiş.

- Reklam -

“Türk Tarihine Bakışımız” bölümünde Türklerin tarih boyunca birçok devlet kurdukları tezine karşı görüşler ileri sürülüyor. Tarihimizin çok değişik ve birbirine uzak coğrafyalarda gelişmiş olması, onu diğer milletlerin tarihinden farklı kılmaktadır. Dolayısıyla, tarihi tek vatan etrafında gelişmiş saymak bizim için doğru değildir. Ayrıca, çok devlet kurmuş olmak, aynı zamanda o kadar da devleti yaşatamamış olmak anlamına gelmektedir. Halbuki, devlet denilen siyasî varlıklar, hanedanların değişmesi sebebiyle ayrı ayrıymış gibi görünmektedir. Aslında anayurtta gelişen ve yabancı ülkelerde oluşan iki tarihî dönem mevcuttur. Asya’daki tarihimiz 11. yüzyıla kadar “anayurt” denilen topraklarda cereyan etmiştir. Daha sonra Orta Doğu ve Anadolu’ya atlamış, oradan da Orta Avrupa’ya kadar yayılmıştır. Atsız’ın “Türk Tarihinde Meseleler” kitabında öne sürdüğü bu görüşün Prof. Gömeç tarafından da benimsendiği anlaşılıyor. Esasen, o bölümde Atsız’ın fotoğraflarına rastlıyoruz.

Millî kültürümüzle ilgili bu gibi eserlerin yayınlanıp çoğalması memnuniyet vericidir. Böyle geniş bir konunun, değişik bir bakış açısıyla ele alınması da, özellikle genç okuyucular ve tarih öğrencileri için faydalı olmuştur. Prof. Saadettin Gökçe, bu yoldakı çalışmalarını geliştireceği ümidi vererek bizi ayrıca memnun etmektedir.

Türk Kültürünün Ana Hatları, Akçağ, Ankara 2006. Tel: 0312 432 17 98, Faks: 0312 432 28 52.

 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -