Ana Sayfa 1998-2012 Orkun Vakfı Fikri Toplantıları - "Ekonomik Çıkmazlar ve Çözü...

Orkun Vakfı Fikri Toplantıları – “Ekonomik Çıkmazlar ve Çözü…

Orkun Vakfı’nın düzelendiği fikir toplantıları devam ediyor. 12 Kasım 2002’de yapılan toplantının konusu “Türkiye’in Ekonomik Çıkmazları ve Çözüm Teklifleri” idi.

- Reklam -

Sunuş konuşmasını yapan Prof. Dr. Sabahaddin Zaim hiçbir toplumda sosyal ve ekonomik meselelerin bitmediğini ve bitmeyeceğini ifade etti. Ancak bazı önceliklerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Devlet ve ekonominin insan için olduğunu, insan olmazsa bunların mânâsını yitireceğini belirtti.

Prof. Zaim, insanın asgarî ihtiyaçlarının yiyecek (doyması)+giyecek+barınma+ulaşım olduğunu söyledi. Bundan sonra insanların hayatını kolaylaştıran ve bu da temin edildikten sonra insanların hayatını güzelleştiren unsurların temininin yöneticilerin hedefi olması gerektiğini ifade etti. Ekonominin çarklarının, bu esaslara göre harekete geçirilmesinin gerektiğini söyledi.

Mevcut durumumuzda geniş h alk kitlelerinin asgarî yaşama şartlarını bulmakta büyük zorluklar içinde olduğuna, diğer taraftan hayatı güzelleştirici unsurların bolluğuna işaret eden Prof. Zaim, “Demek ki gelir dağılımında önemli bozukluklar oluşmuştur” tesbitinde bulundu. Millî gelirimizde ciddî düşüşler olduğunu ifade etti.

Bu tesbitler karşısında hedef olarak büyük bir bölümü kayıt dışı olması sebebiyle kontrol edilemez durumda olan ekonominin toplumun yararına işleyecek hâle gelmesi için ekonominin güven temin etme ve kayıt içine alma işlemlerinin yöneticinin ana hedefi olması gerektiğini belirten konuşmacı, ülkenin borç almadan yönetilmesi için ise bol ve ucuz üretimin gerektiğini ifade etti.

Prof. Zaim, ancak bunlar için ülkeyi yönetenlerin bilgi sahibi yani ehliyetli ve inançlı, güvenli olmalarının şart bulunduğunu belirtti.

Daha sonraki konuşmacılar ekonominin çalışabilmesi için:

- Reklam -

• Benzer ülkelerle işbirliğine girilmesini,

• Gümrük Birliği Anlaşmasının bazı maddelerinin askıya alınmaması hâlinde AB ile pazarlık yapılamayacağını,

• Üst kurulların iptal edilerek ülke yönetiminde etkili hâle gelinmesinin gerektiğini,

• Yolsuzluklarla mücadelenin neticesinde faillerin cezalandırılmasının ekonomiye müsbet etki yapacağını,

• T.C. ile IMF ilişkilerinin yeniden düzenlenmesini icap ettiği,

- Reklam -

• 2. Habur kapısının açılmasını,

• Yer altı kaynaklarımızın kullanımında sun’î engellerin aşılmasını,

• Üretim önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasını,

• Devlete en küçük bir memur alınırken yedi ceddinin araştırılmasına rağmen devleti idare edecek politikacıları seçerken hiçbir araştırma yapılmamasının önemli bir hata olduğunu,

• Millî Siyaset Belgesi’nin hatalarla dolu olduğunu ve tashihinin gerektiğini,

• Üretken ve becerikli halkımızın doğru yönlendirilmesinin önemli olduğunu,

• Önceleri kamu ve özel sektörde kaliteli eleman yetiştirme özelliğinin 1970’ten sonra azaldığını, 1980’den sonra ise ahlâklı insan sayısında da azalma olduğunu ve kaliteli eleman yetiştirilmesinin artık çok önemli hedef hâline geldiğini belirttiler.

Soru cevap bölümünde ise:

• Yapılacak özelleştirmelerde hizmet gayeli olanların en azından şimdilik yapılmaması, kâr gayeli olanların ise üretimin devam ettirilmesi ve fabrika arsalarının satılmaması kaydı ile hızlandırılması,

• Borç erteleme konusunda radikal önlemlerin hatalı, tedricî çözümlerin daha verimli olacağı,

• İhracat teşviklerinin AB ve anti damping mevzuatına takılmadan devamının uygun olacağı tesbitleri yapıldı.

Vakıf yöneticileri, gelecek fikir toplantısının, “Millî Eğitim” konusunda yapılacağını bildirdiler.
 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -