Ana Sayfa 1998-2012 M. Kemal Atatürk

M. Kemal Atatürk

MİLLETLERİN kaderlerinde söz sahibi olmuş devlet adamlarının ittifakla belirttiklerine göre, dünyaya, her yüz yılda bir “DAHΔ devlet adamı gelirmiş, 20. yüzyıldaki bu dahî de, ATATÜRK olup, Tanrı onu da kutlu Türk milletine nasip ve müyesser etmiştir. Hattâ, Türklüğün eski inançlarına göre, yüce Allah, “Türk milleti yok olmasın!” diye, Atatürk’ü vazifelendirip, tahta oturtmuştur.

- Reklam -

Hiç şüphesizdir ki, bu devlet adamları kendi milletlerini çok sevmişlerdir; ama, aziz Türk milletinin “Cihan Devleti” hâlinden gerileyerek, bahtının en kötü yıllarında çıkardığı bu dahî devlet adamı, sadece mensubu olmakla şeref duyduğu milletimizi sevip aşkıyla yanıp tutuşmakla kalmamış; “Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir!” diyerek, kara ve kızıl emperyalizmin pençesinde acı çeken pek çok mazlum millete de misâl olup, onlara da hürriyet ve istiklâl yolunu göstermiştir. Fikrini ve karakterini, zamanında çıkarttığı “pul” ve “para”lar üzerine resmettiren Türkün bu büyük “BOZKURT”unun ataları, mensubu olmakla şeref duyduğumuz KONYA toprağındandır.

Tarihte “Selânik Vakıası” (1876), olarak hatırladığımız kıyam ha reketine katılan Firarî Ahmet Efendi’nin 1. Mülazım-ı evvel Ali Rıza Efendi’den torunu olan Atatürk, Ruşen Eşref Ünaydın’a şunları söylemiştir:

“Benim atalarım Anadolu’dan Rumeli’ye gelmiş YÜRÜK TÜRKMENLER’dendir.” Atanın kızkardeşi Makbule Hanım da, tarih öğretmeni Enver Behnan Şapolyo’ya:

“– Babam Ali Rıza Efendi yerli olarak Selâniklidir. Kendileri Yörük sülâlesindendir. Annem her zaman YÖRÜK olmakla iftihar ederdi. Bir gün Atatürk’e:

(– Yörük nedir?) diye sordum. Ağabeyim de bana: (YÜRÜYEN TÜRKLER) dedi” demiştir. Makbule Hanımın haricinde, bu aziz aileyi, yani Atatürk’ün babasını ve Kırmızı Hafız Mehmet Efendiyi (Atatürk’ün dedesi olan Firarî Ahmet’in kardeşidir.) çok yakından tanıyan Aydın mebusu Tahsin SAN Bey de şu ifadelerde bulunmuştur:

“Atatürk’ün validesi Zübeyde Hanım, Sofuzâde ailesinden Feyzullah Ağa’nın kızıdır. Bunlar Selânik’de doğmuşlardır. Bu aile, bundan 130 sene evvel “SARIGÖL”den SELÂNİK’e gelmişlerdir. VODİNA Kazasının batısında Sarıgöl nahiyesinde onaltı köyden ibaret olan bu nahiye ahalisi, Makedonya ve Tesalya’nın fethinden sonra, KONYA civarı ahalisinden Osmanlı Hükûmetinin sevk ve iskân ettiği Türklerdendir.” dediği kaydedilmiştir. Bir başka hâtıra belgeyi de, Atatürk’ün Selânik’deki mahalle ve mektep arkadaşı olan eski mebuslardan Hacı Mehmet Beğ bırakmıştır. Şöyle söylemektedir:

- Reklam -

“– Atatürk’ün ataları Anadolu’an gelerek Manastır Vilâyeti’nin DEBRE-İ BALA Sancağı’na bağlı “KOCACIK” Nahiyesine yerleşmişlerdir. Bunları ben Selânik’in ihtiyarlarından duymuştum. “KOCACIK”lıların hepsi öz Türkçe konuşurlar. İri yapılı adamlardır. bunların hepsi Yürükdür… Bunların kıyafetleri Anadolu Türklerine benzer.”

Tarihçi Enver B. Şapolyo da:

“–Hacı Mehmet’in verdiği malûmatı genişlettim. Bu havalide oturan Türklere KONYAR adı verilmektedir. KONYAR denilen bu Yürükler, Murad-ı Hüdâvendigâr zamanından Fatih Sultan Mehmet devrine kadar, devir devir KONYA ve AYDIN tarafından getirilerek Rumeli’ne yerleştirilmiş Türklerdir. Fetihnâmelerde KONYAR’lara “HUDUD GAZİLERİ” ünvanı verilmektedir.” demektedir. Bizim de Türkiye’ye geri gelmiş olan “Evlâd-ı Fatihân” arasında yapmış olduğumuz bütün araştırmalar, Şapolyo hocayı teyid etmektedir. Bir başka bilgiye göre KOCACIK’a Türkleri yerleştiren Yıldırım Beyazıd’dır. Atatürk, Türk Cihân Devleti sultanları arasından Yıldırım Beyazıd ile, “Türklüğün ilk Halifesi” olan Yavuz Sultan Selim Han’ı anarken, daima “Hazreti Yıldırım Beyazıd”, “Hazreti Yavuz Sultan Selim Han” diyerek ifade buyururlarmış. Acaba, Yıldırım Beyazıd Han’ı takdirleri arasında bu sözü edilen iskânın rolü de var mıdır?..

Gaziliği “Gazi, en güçlü bir tarihin en genç bir iradesidir!” şeklinde tarif eden bu büyük gazi ve dahinin:

“– Bizim milletimiz derin bir geçmişe maliktir. Bu düşünce, bizi elbette altı yedi yüz yıllık Osmanlı Türklüğünden Selçuklu Türklerine ve ondan evvel bu dönemlerin her birine eşit olan büyük Türk devletlerine kavuşturur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Ve:

- Reklam -

“Allah nasib eder, ömrüm vefâ ederse Musul, Kerkük ve Adalar’ı geri alacağım. Selânik de dahil Batı Trakya’yı Türkiye hududları içine katacağım.” diyen Türk Cihan Hâkimiyeti mefkûrecisi aziz Atatürk’ü bu ülküsüyle, tekrar yeniden, Konyalıların ve Türk milletinin ATATÜRKler yetiştirmeleri dileğiyle…

 

Orkun'dan Seçmeler

HUZÛR İKLÎMİ

Hakas Türkleri

İsraf ve Faiz Ekonomisi

- Reklam -