Ana Sayfa 1998-2012 “KÜRDOLOJİ YALANLARI”

“KÜRDOLOJİ YALANLARI”

gokturkomer@hotmail.com

- Reklam -

D. Ahsen Batur, eski bir gazeteci ve aynı zamanda târih alanında çalışan üretken bir mütercim. Çevirileri arasında Mesûdî’nin Murûc Ez-Zeheb’inden Özbek yazar Âdil Yakubov’un romanlarına, Barthold’un “Orta Asya”sından L. N. Gumilev’in muazzam târih külliyâtına kadar ayrı devir ve konuları içeren farklı dillerde pek çok kitap yer alıyor. Aynı zamanda bâzı önemli kitaplarda da editörlük, redaktörlük görevlerini deruhte etmiş. Chavannes’ın Batı Türkleri ile Liu-Mau-Tsai’nin Doğu Türkleri adlı değerli eserleri bunlar arasında yer alıyor. Burada sıralayamayacağım kadar kalabalık olan bu yayıncılık faaliyeti içinde öyle zannediyorum ki ilk telif eseri –bu çevirilerden ve editörlük işlerinden başını kaldırıp yazabildiği – “Kürdoloji Yalanları” adlı kitabı olsa gerek.

D. Ahsen Batur, kürd ideologların ve siyâsî kürdcülerin bu faaliyetlerine başladığı târihlerden îtibâren bir numaralı uğraşları olan kürd târihi kurgulanması işindeki bilim ve akıl dışı durumlara, uyduruk tespitlere (!) üçkâğıtçılıklara, fanatikliklere ve bağnazlıklara belli başlı konuları ele alarak detaylı ve kendisini keyifle okutan bir üslûpla değiniyor. Öyle ki kitabın sayfalarını açtıkça, eleştirisi yapılan onca kürdcü paçavranın tozu kalkıyor, kitap diye ortaya konulan mebzûl miktarda varakpârenin, sağlam deliller getirmek sûretiyle hükmü düşürülüyor. Tabiî siyâsî kürdcüler için iddialarının çürütülmesi muhakkak bir şey ifâde etmeyecektir; zîrâ Türk düşmanlığıyla kanlanan gözleri gerçekleri görme makâmından, aşağılık duygusuyla sıkışan yürekleri de yalanlarını cesaretle ifşâ etmekten onları alıkoyar.

Kitapta öyle akıl almaz iddialar var ki cevaplamak bile zûl sayılabilir. Harvard Profesörü olan; fakat aslında tekke kapısında dilenci bile olamayacak Mehrdad İzady adlı uydurukçunun meşhur coğrafyacı Amasyalı Strabon’u baba tarafından “Pontus kürdü” sayması, yine aynı kişinin Pontos’u bir kürd devleti olarak takdîm edip Zelâniler adlı uyduruk bir halk ihdâs etmesi (s. 164) gibi yâveler bunlardan sâdece bir kaçı… Yalnız yeri gelmişken Ahsen Batur’un bir ifâdesini düzeltmek isterim. Kitapta “Pontus Krallığı çok eskidir ve kuruluşu M.Ö. 2355 yıllarına kadar gider” (s. 165) şeklinde yazması ya çok büyük bir bilgi hatâsı veya çok küçük bir tashih hatâsıdır; fakat bilmeyenler için ezbere kullanılabilecek bir yanlıştır. Pontos Krallığı’nın kurucusu olan I. Mithradates M. Ö. 301’de “kurucu” unvânını alarak Ilgaz Dağı eteklerinde krallığını îlan edip genişletmeye başlamıştır. 2355 nerede, 301 nerede? Arada 20,5 asır var.

Ahsen Batur’un kitapta ele aldığı konulardan bâzıları şunlar: Cemşid Bender denen zırdelinin neredeyse tüm insanlık kazanımlarını kürdlere mâl eden târihsel îcâtları, Bermekîler’in kürdlüğü, Sindîler’in kürdlüğü, Ebû Müslim, Abdülkadir Geylânî, Bâbek gibi önemli târihsel şahsiyetlerin kürdlüğü, Dürzîlerin (bu olabilir aslında!), Zerdüşt’ün, Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın, bizim ilk Türk milliyetçilerinden bildiğimiz Vâni Mehmed Efendi’nin kürd olduğuna yönelik mesnetsiz tezler ilh… Tabiî Selahaddin Eyyübî de unutulmamış(Bu konu hakkında Orkun’un 148. sayısındaki kısa yazıma bakılabilir).

Bence kitaptaki en can alıcı noktalar, kürdcülerin, îmâl edilmiş uluslarının hep bu topraklarda olduğuna dâir ortaya koydukları tezlerin nasıl kolaylıkla çürüdüğünün gösterilmesi ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda iddiâ edildiği gibi kürdler’in pek de faydasını görmüş olmayışımız. Kitabın sonunda yer alan haritalarda şehitlerin Doğu ve Güneydoğu Türkiye’de %2 nisbetinde kaldığı görülmektedir. Tabiî bunların tamâmının da kürd olmadığını hemen söyleyelim.

Kitap hakkında daha çok yazılıp çizilebilirdi; fakat alınıp okunması şüphesiz bizim yazımızdan çok daha fazla fayda sağlayacaktır. D. Ahsen Batur, milletçe mağmum olduğumuz şu zamanlarda, Türkiye Türklüğünün kürdcülük belâsıyla belki de esaslı bir hesaplaşmaya doğru yol aldığı bu günlerde, böylesi bir kitabı kültür ve fikir hayâtımıza kazandırmakla milletine karşı görevini yerine getirmiş, başarılmış bir iş çıkarmıştır. Kendisine teşekkürü bir borç biliriz.

- Reklam -

Kitabın Künyesi:

Adı: Kürdoloji Yalanları

Yazarı: D. Ahsen Batur

Yayınevi: Selenge Yayınları (Ticarethane Sok. 41/24 Cağaloğlu – 0212 514 45 73)

Yayın Târihi: 2011

- Reklam -

Sayfa: 470

 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -