Ana Sayfa 1998-2012 KİTAP DÜNYASI

KİTAP DÜNYASI

- Reklam -

MİLLİYETÇİ DERNEKLER

Türkçülüğün seçkin şahsiyetlerinden, bilim adamı ve müellif Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu yeni bir araştırma ve inceleme eseriyle okuyucularının karşısına çıkıyor. Daha önce “Türkçü Dergiler” adlı kitabı yayınlanmış bulunan Sefercioğlu, bu defa 20. yüzyıl milliyetçilik tarihine ışık tutacak bir eser hazırlamış. Ankara Türk Ocağı’nın yayınları arasında çıkan “Milliyetçi Dernekler”de toplam 41 kuruluş ele alınmış. En büyüğü ve kalıcısı Türk Ocağı olmak üzere, 1910’lardan başlayan milliyetçi teşkilâtlanma, geçirdiği çeşitli aşamalardan sonra bugün sadece iki kuruluşa inmiş bulunuyor: Türk Ocağı ve Aydınlar Ocağı. Diğerleri kısa veya orta vadede, çeşitli sebeplerle faaliyetlerine son vermiş. Bütün bu iniş çıkışları ve tarihî macerayı “Milliyetçi Dernekler”de açık ve net olarak görebiliyoruz.

- Reklam -

Kitapta yer alan derneklerin tanıtımında kuruluş yeri ve yılı, kurucuları, amaçları, baştanları ve başlıca yöneticileri, belli başlı etkinlikleri, kapanış sebebi ve yılı gibi temel bilgiler bir sistem dahilinde belirtilmektedir. Böylece, milliyetçi kuruluşlarda yer alan şahsiyetlerin kimler oldukları ve bu kuruluşlardaki görevleri açıkça anlaşılmaktadır. Türk milliyetçiliğinin yaşaması, güçlenmesi ve yayılması için gayret göstermiş olan ge eniş kadronun hâtırası da yeniden canlanmaktadır.

Kitap hacminin sınırlı olması sebebiyle, Türkiye dışından gelen Türklerin kurdukları derneklerle meslekî niteliği ağır basan kuruluşlar bu çalışmanın dışında tutulmuştur. Umarız ki, müellif, böyle ayrı bir çalışmayı da Türk milliyetçiliğine kazandırır.

Eserde pek çok şahsın adı geçmektedir. Bunların bir bölümü, belli bir dönemde milliyetçi kuruluşlarda görev almış, fakat sonra fikrî istikametini değiştirerek milliyetçilikten uzaklaşmış kimseler olabilir. Kitapta böyle bir ayrıma yer vermek mümkün olmamakla birlikte okuyucuların, her adı geçenin ülkü kimliğini sonuna kadar muhafaza ettiği gibi yanıltıcı bir anlayışa yer vermemeleri gerekir.

“Milliyetçi Dernekler” bundan sonraki araştırmalar için daima başvurulması gerekecek bir kitap niteliği taşıyor. Yazarını ve bu gibi yararlı eserleri bizlere kazandıran Ankara Türk Ocağı’nı kutlamak gerekir.

- Reklam -

Necmeddin Sefercioğlu, Milliyetçi Dernekler, Türk Ocağı Ankara Şubesi Yayını, Ankara, Eylül 2008-09-12

Kırım Türklerinin Siyasî Önderi CAFER SEYDAHMET KIRIMER

Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) ve onu takiben Rusların Kırım’ı işgalleri tarihimizin acı sayfaları arasındadır. Osmanlı Devleti, bu kaybı kolay kolay hazmedememiş ve imkân bulduğu zaman Kırım’ı yeniden kazanmak için uğraşmıştır. Ancak, siyasî ve askerî şartların elverişsizliği buna fırsat vermemiştir. 20. yüzyılın başlarında Rus Çarlığı’nın sarsıntılara uğraması, 1905 Japon yenilgisi ve nihayet 1917 Bolşevik ihtilâli Kırım’da da bağımsızlık rüzgârları esmesini sağlamıştır. O dönemde Kırım Türklerini bağımsızlığa kavuşturmak için verilen siyasî ve askerî mücadele genç bir kadronun yönetiminde yürütülmüştür. Cafer Seydahmet Bey, bu kadronun önde gelen isimlerindendir.

Cafer Seydahmet, Kırım’da kurulan millî hükûmette dış işleri ve savunma bakanlıklarını üstlenmiş, bu hükûmeti temsilen Avrupa’da siyasî teşebbüs ve temaslarda bulunmuş, teşkil edilen Kırım Türk ordusunun harekâtını bizzat yönetmiştir. Bu arada Kırım Almanların, Çar ordularının ve sonunda Bolşevik kuvvetlerinin işgaline uğramıştır. Cafer bey de, bu tarihten sonraki hayatını Kırım dışında ve hemen tamamen, öğrenim gördüğü Türkiye’de geçirmiştir. Bu dönemde Kırım dâvasının temsilcisi olmuş ve bu meseleyi canlı tutmak için büyük gayret göstermiştir. Sovyet işgaline uğramış diğer milletlerin temsilcileriyle birlikte çalışmış, kitaplar, broşürler, makaleler yazmıştır. Dobruca’da çıkan Emel (1930-1940) dergisini desteklemiş,çeşitli illerde konferanslar vermiş, Türkiye’de kurulan Kırım derneklerinin faaliyetlerine katılmıştır , .

1960 yılında İstanbul’da vefat eden Cafer Seydahmet Kırımer hakkında anma toplantıları yapıldığı gibi, çok sayıda makale de yayınlanmıştır. Günümüzde ise onun adı ancak küçük bir çevre tarafından bilinmektedir. Bu bakımdan, Ömer Özcan’ın Cafer Seydahmet Bey hakkında hazırladığı eser, ayrı bir değer ve önem taşımaktadır. Türk dünyasının yakın geçmişi ilgili çalışmalarıyla tanınmış olan Ömer Özcan, eserini her zamanki gibi geniş kaynaklara dayanarak hazırlamıştır. Kitapta Cafer Bey’in siyasî ve fikrî faaliyetleriyle birlikte hayatı anlatılmakta, kitaplarının ve makalelerinin dökümü verilmektedir. Hakkında çıkan haber ve yazılarla, ondan bahseden eserler de bu bölümde yer almaktadır. Kitabın sonunda, yararlanılan kaynaklar ve dizin bulunmaktadır. Son zamanlarda yayınlanan eserlerde dizine daha çok yer verilmesi sevindirici bir gelişmedir.

Emek ve sabır isteyen bu gibi çalışmaları dolayısıyla Ömer Özcan’ı kutluyor, Türk dünyasındaki fikrî ve siyasî faaliyetlerle ilgili daha nice eserini bekliyoruz.

Ömer Özcan, Kırım Türklerinin Siyasî Önderi Cafer Seydahmet Kırımer, Ankara Türk Ocağı Yayını, Mart 2008 Ankara.

(Her iki eser de Türk Ocakları Ankara Şubesinden temin edilebilir)

 

- Reklam -

Son Yayınlananlar

- Reklam -