Ana Sayfa 1998-2012 Batı ne düşünüyor?

Batı ne düşünüyor?

CEMALEDDİN Efganî diyor ki: “İslâmlar memleketlerinden Avrupalıları, Hristiyanları kovmalı, Avrupalılar kendilerinde Nasyonalizim (milliyetçilik) dedikleri şeye Şark’ta taassup derler. Garp’ta izzet-i nefis, gurur-u millî, haysiyet-i milliye dedikleri ve muhterem gördükleri şeye Şark’ta şovenizm adını verirler. Garp’ta gayret-i milliyeyi teşvik ederler, Şark’ta ise bunu adına “ksenabr” derler. Avrupalılara aldanmamalı. Avrupalılar müttehiden Müslümanlığı tahriple meşguldürler. Müslümanlar da birleşmeli, uyanmalı, maarife ve san’ata sarılmalı. Bu Avrupalılardir ki; Türkler İstanbul’u alınca “Din gidiyor!” diye korkup maarif ve san’ata sarılmışlardır. Bu suretle Şark’a galebe çalmışlardır. Müslümanlar Sünnîliği ve Şiîliği kaldırmalıdırlar. Yazı ve imlâyı ıslah etmeli. Dinde ıslahat yapılmalıdır. Ehl-i Sâlip hâlâ berdevamdır. Asya ve AVRUPA MESELESİ vardır. Onlar bizim servetimizi almak, yurdumuzu müstemleke ve bizi de köle yapmak istiyorlar. Onlar Müslümanlara millet demezler. Nazarlarında hukuken bir şeyimiz yoktur. Bize vahşi derler. Müslümanlar arasına nifak sokarlar. Türkiye’yi Müslümanlığa direk olduğundan yıkmaya çalışırlar. Japonlar da “Din gidiyor!” diye gayrete gelip temeddün ettiler. Türk, Müslümanlık direği olduğundan bütün Müslümanlar ana ve pantürkizme hizmet etmekle mükelleftirler.”(1)

- Reklam -

(1) Rıza Nur Türk Tarihi, Toker Yay. 1978, c.1, sf. 183-184.
 

- Reklam -
- Reklam -

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -