Ana Sayfa 1998-2012 Avrupa Birliği'nin Hristiyan Bayrağı

Avrupa Birliği’nin Hristiyan Bayrağı

Avrupa Birliği üyeliğimizin Fener Rum Patrikliği’nin amaçları üzerindeki etkileri tartışılırken; bununla ilişkili bir konu olan AB bayrağının simgesel anlamı da gündeme girmiş bulunuyor.

- Reklam -

Bayrak1; bir ulusun, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılır, renk ve biçimi özelleştirilmiştir; kumaştan yapılır. Ulusal anlamda egemenlik ifade eder, kimlik işaretlidir.

Avrupa Birliği de kendisini özel bir bayrakla temsil ederek egemenliğini, kimliğini belirlemek istemiş ve bu kararını gerçekleştirmiştir. Bilindiği gibi AB bayrağı; lacivert zemin üzerinde, orta yerde daire şeklinde dizilen yaldız rengi (veya sarı) 12 yıldızdan oluşuyor.

AB üye sayısı değişmekte, fakat bayraklarındaki yıldız sayısı değişmemektedir. Hâlen AB üye sayısı 15 olduğu hâlde bayraktaki yıldız sayısı 12 olarak kalmıştır. Bunun anlamı; ABD bayrağındaki yıldızlardan herbirisinin bir eyaleti temsil etmesine benzer şekilde, AB bayrağındaki yıldızlardan her birinin bir üyeyi temsil etmediğidir.

AB bayrağı ile ilgili olarak elimizde hiçbir belge yok. Buna rağmen emin olmamız gerekir ki; Türkiye’de tamamını hemen hemen hiç kimsenin okumadığı, fakat okumadan uymaya, uygulamaya gözü kapalı istekli olduğumuz ve 120 bin sayfa olduğu söylenen AB belgeleri arasında, bu bayrakla ilgili bir yönetmelik, karar, vb. vardır.

AB bayrağının yansıttığı anlamla ilgili resmî bir açıklama bulunmuyor. Bu sebeple tartışmalar sürüyor, yorumlar çeşitleniyor, zenginleşiyor. Bu bölümde iki ayrı yorum ele alınmaktadır.

Önemli olan husus şu; Açıklamalar yorumlar farklı, fakat sonuç aynı. Bütün bilgiler ve yorumlar, AB bayrağının bir Hristiyanlık simgesi olduğu noktasında düğümleniyor.

- Reklam -

AB bayrağı ile ilgili olarak daha önce; 12 yıldızın Hz. İsa’nın 12 havarisini temsil ettiği yorumu yapılmış ve aynı başlığı taşıyan ilk makalede aşağıdaki bilgiler verilmişti.

Havari, yardımcı anlamına gelen Arapça bir sözcüktür ve Yunancası Apostolos’tur.

Havariler Hz. İsa’nın, öğrencilerinin arasından seçtiği, İncil’i yaymak ve vaaz vermekle görevlendirdiği yardımcılarıdır. Hastalarla da ilgilenen Ha avariler ikişer ikişer görevlendiriliyorlardı.

12, Havariler için kutsal sayıdır. 12 sayısını Yahudilerin 12 kabilesi ile irtibatlandıranlar da var.2

Havarilerin isimleri: Bartholomaeus, Petrus, Yuhanna, Büyük Yakub, Küçük Yakub, Matta, Filipus, Simun, Taddeus (Yahuda), Tomas, Mattias.

- Reklam -

Hz. İsa’nın göğe çıkışından sonra Havariler Petrus’un başkanlığında Hristiyan topluluğun yönetimini üstlendiler.

Bu bilgiler ve yorum tartışılırken internetten “The European Union (EU) Flag” başlıklı3 yeni bilgilere ulaşıldı. İnternetteki yayıncı, aşağıya özeti çıkarılan, yer yer alıntılar yapılan bilgileri vermektedir:

“Başlangıçta, 12 yıldızın, ABD bayrağında olduğu gibi 12 üye ülkeyi temsil ettiği zannedildi. Nitekim 1986-1996 arasında AB’nin 12 üyesi bulunuyordu. Fakat sonradan görüldü ki, üye sayıları arttığı hâlde yıldız sayısı değişmiyor”4

Protestan olduğu anlaşılan İngiliz yazar “kandırıldık” diyor.

12 rakamının, bütünlüğün ve mükemmeliyetin işareti olduğu (12 ay, 12 saat, Hz. İsa’nın 12 Havarisi, Juri üyeleri, Yahudi kabileleri (12), 12 burç) açıklanıyor.

Aynı yazının bir diğer yerinde de, Mukaddes Kitapta eski Ahitteki 12 patrik ile yeni Ahitteki 12 Havari veriliyor.

Yazar soruyor: “AB bayrağı, Avrupa’nın Yahudi-Hristiyan ortak mirasını temsil ediyorsa; bu iyi bir şey mi?”

Daha tutarlı bir yorum olarak 12 rakamı “Vahiy 12-1″deki açıklamaya bağlanıyor:

“Gökte ulu bir belirti görüldü. Güneşi kuşanmış bir kadın, ayaklarının altında ay, başında 12 yıldızdan bir taç”.

Yazar; AB bayrağı sembolünün, Roma kilisesinin bu cümlelerdeki kadını Meryem Ana olarak yorumlamasına dayandığı görüşünde. Bu açıklamaların, kiliselerdeki heykellere de yansıdığı açıklanıyor.

Meryem Ana’nın başındaki taçtan ayrı olarak, geleneksel mavi pelerinin de, AB bayrağına renk olarak verildiği belirtiliyor.

Bayrağın şekil ve renginin nasıl belirlendiği hakkında şu bilgiler veriliyor:

Strasburg’ta, 1955 yılında Konsey bayrak için seçim yaparken ARSENE HEİTZ’in tasarısını yeğledi. Tasarı sahibi, kendisini Meryem Ana’ya adamış bir kişidir. Tasarı Ahidden ilham almıştır. AB konseyi Genel Sekreteri LEON MARCHAL da Meryem Ana hayranıdır. Başkan JACK DELORS da Roma Kilisesinin sadık üyesidir. “Kendi pozisyonunu yaymak için kullanmıştır.”

Yazar bundan sonra özet olarak eleştirileri sıralıyor:

“Eğer Roma Kilisesi Meryem’i tanrıça olarak göstermek isterse bunu yapmakta serbesttir. Protestanlar bu kadar yüceltmek istemiyorlar.”

“AB bayrağı, Avrupa’nın özgür uluslarına boyun eğdirmeye çalışan, yabancı bir ekonomik, sosyal ve politik gücün sembolüdür. Katolik olmayanlar için gizliden gizliye empoze edilen mezheplere ait dinsel bir semboldür ve Katolikler için de kutsal sembolün yanlış kullanımıdır.”

Bir İspanyol tarih profesörünün şu sözleri de internetteki metne konmuş: “Artık Avrupa bayrağının katlarında annemizin, Avrupa’nın kraliçesinin gülümseyişini ve cazibesini keşfetmek bizim için zor değil”.

Şu eleştirel görüşler eklenmiş: Açık ki AB bayrağının tasarımı Roma Kilisesinin Meryem imajına dayanıyor. İngilizler için uygun değildir. Çünkü “Reform” kanunlar tarafından desteklenir ve Kraliçenin güvencesi altındadır. Diğer “Reform” ülkeleri bu sembolizmin farkında değildi. Özellikle doğuştan gelen hatlarını AB potası karmaşası için vermeyi (satmayı) seçtiler. AB’ne karşı olan Katolikler ise; kendi sembollerinin özellikle kullanılarak, AB’ye inandırılmaya çalışıldığını söylüyorlar.

Anlaşılıyor ki, AB bayrağı, üyeleri birleştiren değil ayıran, tartışmalara sebep olan bir sembol.

Biz Türkiye olarak, Türk vatandaşları olarak bu bayrağın neyi temsil ettiğini bilmek ihtiyacındayız.

DSP’li, MHP’li, ANAP’lı hükûmet bunu açıklamak zorundadır.

Kesin olan bir husus var: AB bayrağı, şekli ile ve rengi ile Hristiyanlık işareti taşıyor. AB’nin bir Hristiyan kulübü olmadığı sözünün yanlışlığı anlaşılıyor.

Hangi dinin, hangi mezhebin, hangi anlamın, hangi egemenliğin bayrağı altında toplanmaya çağrıldığını bilmek, Türk toplumunun ve Türk insanının hakkıdır. Bu bayrağın altına koşmaya hazır olanları ve toplumu aceleye getirmeye çalışanları kasdetmiyorum. Onlar zaten her şeyi biliyor, toplumun öğrenmemesine çalışıyorlar.

Bütün bu bilgilerden sonra, toplumumuzu AB bayrağı altına çağıran siyasal İslâmcılara ise üzülmekten başka elimizden birşey gelmiyor.

AB’yi kurtarıcı olarak görenler ve göstermeye çalışanlar; AB için Atatürk’ün kendi ifadesi ile “Mukaddes” emaneti olan bağımsızlığımızı, ulusal egemenliğimizi AB kurumları ile paylaşmaya razı olanlar; AB bayrağı hakkındaki görüşlerini de topluma açıklamalılar. Yapabilirler mi?

DİPNOTLARI

1. Bayrak Türkçe bir sözcüktür. Prof. Dr. H. Eren’in etimolojik sözlüğünde, Orta Türkçede kullanılan “Batrak” sözcüğünden geldiği açıklanıyor. Arapça ve Farsçaya geçmiş, Rumca, Bulgarca, Romence, Arnavutça, Sırpça’da alıntı olarak kullanılmaktadır.

Prof. Dr. Bahaeddin Ögel de bayrağın, mızrak anlamındaki “Batrak”tan geldiğini açıklamıştı.

Türk bayrağındaki hilâl 1250 yılından itibaren Türkler tarafından kullanılmaya başlanmış, İslâm dünyasına yayılmıştı. Hilâl ve yıldızlı bayrak Osmanlı İmparatorluğu tarafından önce hilâl, sonra yıldızlı hilâl şeklinde 19. yüzyılda kullanılmıştı. Abdülmecid döneminde (1839-1861) 8 köşeli yıldız beş köşeye indirildi. Bugünkü bayrağımız Cumhuriyet döneminde bir kanunla kabul edilmiştir.

Avrupa’da ilk ulusal bayraklar Orta Çağ ve Rönesans’ta kullanılmaya başlandı. Çoğunlukla koruyucu Hristiyan azizlerin bayrakları ülkelerin simgesi olarak benimsenmiştir.

Bugün AB bayrağı aynı geleneğin sürdürüldüğünü gösteriyor.

2. Hz. İbrahim’e vaadedilmiş topraklara yerleşen 12 kabile (İsrailoğulları) Tanrı’nın seçilmiş kavmi sayılmış ve benimsedikleri din (Musevîlik) bu halkın ulusal dini olarak gelişmiştir.

Hazar Türk İmparatorluğu’nda (558-1016) her üç semavî dinin serbestçe yaşandığı, yönetici kadronun Musevî olduğu biliniyor. Hazar imparatorluğu dağıldıktan sonra Musevî Türklerin Rusya ve Doğu Avrupa’ya, bir kısım Müslüman Türk ve Musevî Türklerin Doğu Anadolu’ya göçtükleri değerlendiriliyor ve Türk Musevîler 13’üncü kabile olarak anılıyorlar.

3. http://freespace.virgin.net/peter İ.K./EU Flag Page l htm

4. Üye sayıları: 1957 (6), 1973 (9), 1981 (10), 1986 (12), 1995 (15).

 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -