1944 Irkçılık-Turancılık Dâvâsı Mahkeme Günlükleri

Yorumsuz

Metehan Kalaycıoğlu
Hatırlarsınız, tanımayan maymunlar Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun fotoğrafını Paris’in büyük istasyonlarından St. Lazare’da yere sererek çiğnediğinde “Ben o kadar ciddîye almadım!” diyen zihniyet gün gelir Türk bayrağı çiğnendiğinde de ciddîye almaz demiştik. Tespitimizin doğruluğu ispatlandı zannediyoruz, Türk Genelkurmay başkanının resminin ayaklar altında ezilmesini “o kadar ciddîye almayan” zihniyet parti grup toplantısında “Hâlâ bayrak mayrakla uğraşıyoruz.” diyerek bizi vebal altında bırakmaktan kurtardı.

23.12.1998 Tarih ve 1998/36 Sayılı “Gizli” Başbakanlık Genelgesi’nde Doğu Türkistan bayrağı asılmasını yasaklayan doğrultuda karar veren zihniyetin gün gelip al bayrağa “mayrak” demesi bizi hiç şaşırtmadı. Bağımsızlıklarını ilân ettiklerinde “Gök Bayraktan Al Bayrağa selâm olsun” telgrafını çeken Doğu Türkistan Türkleri’nin Gök Bayrağını yasaklayan zihniyetin gün gelip Al Bayrağa saygısızlık edeceğini kestirmek için kâhin olmaya gerek yok.

Türk’ün töresi kanında yazılmıştır, ondan olmayan, ona düşman unsurlar bukalemun dahi olsa töresizlikleriyle sırıtır; kendilerini belli ederler.

Türk milletine düşen de Atatürk’ün “Bu vesileyle muhterem milletime şunu tavsiye etmek isterim ki, başına geçireceği insanların kanındaki cevher-i aslîyi tayin etmekten bir an fariğ olmasın” sözlerini emir kabul etmekten ibarettir.

Birbirinden bağımsız şu üç notu okurlarımıza iletmek isteriz.

Not 1: Yaptığımız araştırmalarda şu hususlara rastladık;

Osmanlı belgelerine göre, Harbiye Nazırı (Millî Savunma Bakanı) Enver Paşa, 5 Ocak 1916’da yayınladığı bir emirle “Osmanlı ülkesinde Rumca, Ermenice ve Bulgarca olan vilâyet, sancak, kasaba, köy, mahalle, nahiye, dağ, nehir gibi” bütün isimlerin Türkçeye çevrilmesi için talimat verir. İslâm olan ancak Türkçe olmayan isimler bunun dışında tutulacaktır. Bu emir neticesinde eski adıyla “Mapavri” Çayeli’ne, “Mesahor” Kaptanpaşa’ya, ve “Hohoneç” de Çataldere’ye çevrilmiştir. (Kaynak: Osmanlı Arşivleri)

Not 2: Yılmaz ailesi aslen Rize’nin şirin bir beldesi olan Çayeli ilçesinin, Kaptanpaşa Bucağı Çataldere Köyündendir. (Kaynak: www.atin.org)

Not 3: Kanun No: 2893

Kabul tarihi: 22.9.1983

Amaç

Madde 1: Bu kanunun amacı, Türk Bayrağı’nın şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektedir.

Bayrağın şekli ve yapımı

Madde 2: Türk Bayrağı, bu kanuna ekli ve cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay - yıldızlı albayraktır.

Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.

Bayrağın çekilmesi ve indirilmesi

Madde 3: Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.

Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.

Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı, ulusal bayramlarda ve genel tatillerde, tatil başlangıcında çekilir ve tatilin bittiği gün batımında indirilir.

Bayrağın; nerelerde daimî olarak çekilceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Türk Silâhlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk bandralı ticaret gemilerinde bayrak çekme ve indirme zamanları ile bayrak çekilirken ve indirirken yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir.

Bayrağın yarıya çekilmesi

Madde 4: Türk Bayrağı, yas alâmeti olarak 10 KASIM’da yarıya çekilir. Yas alâmeti olmak üzere bayrağın yarıya çekileceği diğer hâller ve zamanı başbakanlıkça ilân edilir.

Bayrağın selâmlanması

Madde 5: Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde bayrak, cephe alınarak selamlanır.

Bayrağın örtülebileceği yerler

Madde 6: Türk Bayrağı, Cumhurbakanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmî yemin törenlerinde masalara örtülebilir.

Ayrıca, millî örf ve âdetler göz önünde tutularak bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tüzükte gösterilir.

Yasaklar

Madde 7: Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olmadığı mânevî değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmî yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara, kürsülere örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. Hiçbir siyasî parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblemi, flama, sembol ve benzerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

Bu kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.

Cezalar

Madde 8: Bu kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır.

Bu kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar, suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanunu’nun 526’nci maddesi uyarınca cezalandırılır.

Tüzük

Madde 9: Bu kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir. (Söz konusu tüzük 17 Mart 1985 tarih ve 18697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

Yürürlükten kaldırılan kanun

Madde 10: 29 Mayıs 1936 tarıh ve 2994 sayılı Türk Bayrağı kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 11: Bu kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12: Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası)

Not 4: Çayeli, Kaptanpaşa, Çataldere ve Eskipazar’ın 1916’da değişen adlarının Rum, Ermeni veya Bulgar adı olması Yılmaz ailesinin kökünü belli eden bir gösterge değildir.

Böyle bir yaklaşım eski adı “Bizans” olan İstanbul doğumluların da “Rum” olduğunu iddia etmek kadar tutarsız bir yaklaşım olur.

İrdelenmesi gereken nokta Al Bayrağa “mayrak” demenin bir saygısızlık olup olmayacağıdır.

Yorum okuyucularımıza aittir.

Not 5: Türk milleti zekidir.